Rezultatai

Projekto rezultatai: tinkamai išplėtota infrastruktūra leis ugdyti ikimokyklinio amžiaus asmenų sveikos gyvensenos nuostatas, kurti sveiką ir saugią aplinką, mažinti aplinkos ir socialinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai, sumažės atotrūkis tarp kaimo ir miestų gyventojų. Gaunant reikiamos kokybės paslaugas, sustiprės apmokytų specialistų gebėjimas atpažinti vaikų ir jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichologines problemas. Taip pat, gerės vaikų ir jaunimo psichinė sveikata, bus formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. Sveikatos priežiūros specialistų darbas su vaikais ir jaunimu sumažins rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimą, bus savalaikė prevencija nusikalstamumui didėti.

Projekto stebėsenos rodikliai: 

  1. 3233 žmonės, kuriems suteiktos ar pagerintos paslaugos (Kėdainių rajono mokyklose ir ugdymo įstaigose, kuriose planuojama atnaujinti svekatos kabinetus, yra 6981 vaikas, Anykščių rajone – 2257 vaikai. Planuojamas paslaugų gavėjų skaičius Kėdainių rajone 2443, Anykščių rajone 790. Bendras paslaugų gavėjų skaičius 3233 žmonės.);
  2. 39 ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai, kuriuose buvo patobulintos paslaugos vaikams (Kėdainių rajone planuojama atnaujinti 29 sveikatos kabinetus, iš jų – 10 kabinetų atlikti paprastąjį remontą, visus kabinetus aprūpinti metodinėmis priemonėmis, reikalingomis psichikos sveikatai gerinti. Anykščių rajone planuojama atnaujinti 10 sveikatos kabinetų, iš jų – 6 atlikti paprastąjį remontą, visus kabinetus aprūpinti metodinėmis priemonėmis psichikos sveikatai gerinti);
  3. 23 vietiniai specialistai/paslaugų teikėjai, kurie teikia paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui (Kėdainių rajono mokyklų ir ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose dirba 14 specialistų, Anykščių rajone – 9 specialistai.);
  4. 80 procentų apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti ir gydyti vaikų ir jaunimo patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas atvejus (projekto rezultatais naudosis daugiau negu 80% apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus, bei juos spręsti.)

Projekto ilgalaikis tikslas: ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos gerinimas Kėdainių ir Anykščių rajonuose. Tikimasi, kad projekto dėka pagerės vaikų bei jaunimo, lankančių ugdymo įstaigas sveikatos rodikliai, mažės susirgimų skaičius, vaikai įgaus sveikos gyvensenos, sveikos mitybos žinių bei įgūdžių. Aktyviai dirbant su vaikais, tinkamai ir vaikams suprantamai bei įdomiai pateikiant sveikatos priežiūros, prevencinę ir kitą informaciją, sumažės tikimybė susirgti tomis ligomis (pvz., infekcinėmis), kurių, turint tam tikrų žinių, lengvai galima išvengti ir sumažinti šių ligų atvejų skaičių. Sveikatos priežiūros specialistų darbas su vaikais ir jaunimu sumažins rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimą, bus savalaikė prevencija nusikalstamumui didėti. Už projekto metu sukurtą infrastruktūrą, patalpų, įsigytos įrangos ir priemonių remontą, priežiūrą bei saugojimą bus atsakinga pareiškėjo ir partnerio administracija (vadovai). Įsigyti baldai, įranga ir kitos priemonės bus apdraustos visų galimų rizikų draudimu (iš pareiškėjo ir partnerio lėšų). Tolimesnis kabinetų patalpų remontas, įrangos taisymas, techninė priežiūra bus finansuojama iš visuomenės sveikatos biurų lėšų. Projekto finansinis tęstinumas bus užtikrintas savivaldybių biudžetų, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto bei valstybės biudžeto asignavimų dėka. Sveikatos kabinetų ugdymo įstaigose paslaugos bus teikiamos nuolatos ir pasibaigus projektui. Paslaugų teikėjai įsipareigoja išlaikyti reikiamą darbuotojų skaičių, užtikrinti kvalifikacijos kėlimą bei tolimesnį paslaugų teikimą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Projekto tęstinumą užtikrins ugdymo įstaigų veikimas – kol vaikai lankys ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas, tol sveikatos priežiūros paslaugos jose bus aktualios ir būtinos.

Numatoma, kad projekto metu savo gebėjimus atpažinti bei gydyti vaikų ar jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus sustiprins ne mažiau 80 procentų pareiškėjo ir partnerių specialistų, kurie naudos projekto metu įsigytas priemones. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus teikiamos apklausų apie sustiprintus gebėjimus ataskaitos. Įvykdžius projektą numatoma informuoti visuomenę apie pasiektus rezultatus, skelbti realios naudos gavėjų nuotrakas, video.

Į viršų