Apie projektą

Kėdainių ir Anykščių rajonus sieja bendros problemos: įsteigti visuomenės sveikatos kabinetai neatitinka jiems keliamų reikalavimų (ypač veikiantys kaimo vietovėse), taip pat abiejuose rajonuose yra nepakankamai išplėtota vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros infrastruktūra, todėl yra būtinybė atnaujinti sveikatos kabinetus.

Psichinės sveikatos pagrindai yra formuojami vaikystėje, todėl projekto veikla nukreipta į mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas – jose bus sudarytos sąlygos formuoti sveiką žmogų. Tinkamai išplėtota infrastruktūra leis ugdyti ikimokyklinio amžiaus asmenų sveikos gyvensenos nuostatas, kurti sveiką ir saugią aplinką, mažinti aplinkos ir socialinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai Kėdainių ir Anykščių savivaldybėse. Kuriama darni socialinė aplinka (mažės alkoholio ir rūkalų, narkotinių medžiagų vartojimas jaunimo tarpe, atitinkamai sumažės nusikaltimų, padidės saugumo pojūtis bendruomenėse ir t.t.). Kadangi projektas bus įgyvendinamas Kėdainių savivaldybės ir Anykščių savivaldybės teritorijoje teritorijoje, todėl projekto poveikis ir socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimas Lietuvoje vyks dviejų rajonų mastu. Projekto metu atnaujinti sveikatos kabinetai mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įsigytos priemonės prisidės prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ugdymo įstaigose. Tokiu būdu gerės vienos iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių – vaikų ir jaunimo – sveikata, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir pan. Šiuo metu didžiausi netolygumai jaučiami tarp teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų mieste ir kaimo vietovėse, todėl projekto metu rajonuose esančių ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetus aprūpinus visa reikiama įranga ir priemonėmis, atotrūkis tarp kaimo ir miesto mažės. Ypatingai svarbu ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui užtikrinti geriausią gyvenimo pradžią, nes tinkamiausias laikas prisidėti prie sveikatos skirtumų (netolygumų) mažinimo ir sveikatinimo rezultatų gerinimo yra ankstyvoje vaikystėje ir mokykliniu laikotarpiu. Vaikų ir paauglių sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių gerinimas ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje yra kur kas naudingesnis nei vėlesnės intervencinės priemonės.

Gyventojų sveikata itin svarbi šalies regionų konkurencingumui ir ekonomikos augimui, todėl šiuo projektu taip pat siekiama sudaryti vienodas sąlygas Kėdainių ir Anykščių regionų sveikatos paslaugų ugdymo įstaigose kokybės gerinimui, prieinamumui ir efektyvumui didinti. 

Pagrindinis projekto tikslas: gerinti ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunimui Kėdainių ir Anykščių rajono savivaldybėse.

Sveikata laikoma ne tik savaimine vertybe, bet ir svarbiu ekonominio augimo veiksniu bei socialinės gerovės prielaida. Todėl, ji vis labiau pripažįstama kaip svarbi investicija. Sveika visuomenė gali sukurti stiprią ekonomiką. 

Projekto poveikis:

1) aplinkos apsauga: saugi ir tinkama aplinka gali turėti didelį poveikį vaikų sveikatai bei vystymuisi. Vaikai – pažeidžiamiausia ir pati savęs negalinti apsaugoti visuomenės dalis – kenčia nuo užteršto oro, dirvožemio ir vandens, chemikalų, netinkamo maisto, radiacijos pavojaus, nesveikos gyvensenos ir darbo aplinkos, triukšmo, transporto ir nelaimingų atsitikimų. Projektas prisidės prie vaikų mokymosi aplinkos gerinimo, jų sergamumo, sukelto dėl nepalankių aplinkos veiksnių, mažinimo, vaikų švietimo aplinkos apsaugos tematika. Vienas svarbiausių efektyvaus paramos panaudojimo tikslų – užtikrinti, kad Norvegijos finansinio mechanizmo programos investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Spartaus ekonomikos augimo derinimas su sveikos aplinkos išsaugojimu yra nelengvai išsprendžiamas uždavinys ir dažniausiai visuomenė linkusi pagrindinį prioritetą suteikti ekonominių problemų sprendimui, o tai paprastai daroma aplinkos kokybės sąskaita. Sveika visuomenė reiškia mažesnį įvairių medicininių atliekų kiekį ir mažesnį įvairių vaistų gamybos poreikį. Tad investuojant į visuomenės sveikatinimą, kartu investuojama į aplinkos apsaugos priemones ir mažinamas neigiamas energijos ir gamtos išteklių naudojimas bei ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Susikaupusių aplinkos apsaugos problemų sprendimas kainuoja daug brangiau nei prevencinių priemonių taikymas įvairiose srityse. Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, bus siekiama vaikams ir jaunimui ugdyti atsakingą į aplinką požiūrį, jie bus informuojami apie aplinkos apsaugos svarbą ir tikslingumą, bus siekiama, kad vaikai įsisąmonintų, kaip svarbu visiems kartu ir kiekvienam atskirai puoselėti aplinką, kurioje gyvena.

2) ekonominis augimas: gerėjanti ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikų sveikata, mažins mokesčių naštą vaikų gydymui, didės motyvuoto ir išsilavinusio, darbingo ir dirbančio jaunimo apimtys, mokesčiai į biudžetą. Kuo sveikesnė visuomenė, tuo mažesnė mokesčių našta vaikų laikinų ligų gydymui, tuo darbingesni žmonės, tokiu būdu – ekonomika auga. Projekto dėka daugiau dėmesio bus skiriama prevencijai, sveikos gyvensenos propagavimui ir ankstyvam ligų nustatymui. Sėkmingai įgyvendinus sveikatinimo programas tikėtinas lėšų taupymas tiriant nusikaltimus, naikinant medicinines atliekas ir gaminant vaistus.

3) socialinė sritis: visiems ugdymo įstaigas lankantiems vaikams bus sudarytos prielaidos gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios prisidės prie socialinės atskirties mažinimo. Projektu bus siekiama socialinės gerovės – gyventojų (vaikų, jaunimo) sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, nusikaltimų mažėjimo, alkoholio, rūkalų ir narkotinių medžiagų plitimo vaikų ir jaunimo tarpe.

Į viršų